S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

Radi Vám poradíme

+421 918 469 444

pri nákupe nad 100 €, doprava ZADARMO

Najpredávanejšie

10,92 €
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienkyObchodné podmienky internetového predaja

(ďalej aj ako „Obchodné podmienky“)

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

- Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa pri realizácii Objednávok a  uzatváraní Kúpnych zmlúv prostredníctvom Internetového obchodu.

- Prevádzkovateľom Internetového obchodu je spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o., Roveň 215, 033 01 Podtureň, Ičo: 45365504, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52332/L (ďalej aj ako „XXL FACTOR, s. r. o.“).

- Internetovým obchodnom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou XXL FACTOR, s. r. o. na internetovej stránke www.vitacool.sk a www.vitacool.org .je kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.vitacool.sk a www.vitacool.org.

- Kupujúcim sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu považuje akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o.,  objedná alebo kúpy Tovar ponúkaný  a predávaný spoločnosťou XXL FACTOR, s. r. o.

- Objednávkou sa pre účely týchto Obchodných podmienok  a Internetového obchodu rozumie záväzná objednávka Kupujúceho, ktorou prostredníctvom Objednávkového formulára v Internetovom obchode prejaví záujem o kúpu tovaru ponúkaného a predávaného spoločnosťou XXL FACTOR, s. r. o. tak, že Objednávkový formulár odošle spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. prostredníctvom Internetového obchodu.

- Prijatím objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. potvrdí, že Objednávka Kupujúceho bola spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. doručená a zaregistrovaná v jej elektronickom systéme.

- Akceptáciou objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok  rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. Kupujúcemu potvrdí, že jeho Objednávku prijíma.

- Tovarom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorý ponúka XXL FACTOR, s. r. o. na predaj prostredníctvom Internetového obchodu.

- Objednávkovým formulárom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie elektronický formulár doručený spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. prostredníctvom elektronického systému v Internetovom obchode, ktorý obsahuje najmä identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho príp. fakturačné údaje, označenie objednaného Tovaru, kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, miesto dodania alebo prevzatia Tovaru, spôsob doručenia Tovaru, Náklady na doručenie Tovaru, súhlas Kupujúceho s týmito Obchodnými podmienkami a udelenie súhlasu Kupujúceho na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho spoločnosťou XXL FACTOR, s. r. o..

- Nákladmi na doručenie tovaru sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumejú náklady na prepravu/doručenie Tovaru zo skladu spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. do miesta dodania Tovaru určeného Kupujúcim v Objednávke.

- Všetky vzťahy vzniknuté v rámci Internetového obchodu medzi spoločnosťou XXL FACTOR, s. r. o. a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V prípade, ak je Kupujúcim podnikateľ, spravujú sa vzťahy medzi spoločnosťou XXL FACTOR, s. r. o. a Kupujúcim zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

- Kupujúci a spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. majú záujem riešiť všetky svoje spory vzniknuté na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, prednostne mimosúdne a preto sa podľa zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len "ZRK") dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti s Kúpnou zmluvou, ako aj spory

- (i) o platnosť, trvanie a výklad Kúpnej zmluvy a  právnych úkonov Kupujúceho alebo spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o.,

 1. (ii) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia,
  (iii) o iných nárokoch spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. alebo Kupujúceho, ktoré vzniknú za trvania Kúpnej zmluvy, najmä o nárokoch, ktoré s Kúpnou zmluvou priamo súvisia
  (iv) zo vzťahov čo aj nepriamo súvisiacich s Kúpnou zmluvou alebo Kúpnu zmluvu zabezpečujúcich (napr. ručenie), na rozhodnutie Obchodnému súdu - stálemu rozhodcovskému súdu, zriadenému spoločnosťou Obchodný súd s.r.o., IČO 45365504 (ďalej len "OS"). Ak je zmluvnou stranou Zmluvy fyzická osoba, ktorú osobitný predpis považuje za spotrebiteľa, je táto oprávnená, v rozsahu určenom zákonom, podať žalobu nielen na OS, ale aj na všeobecnom súde. XXL FACTOR, s. r. o. a Kupujúci vyhlasujú, že sa rozhodnutiu OS bez výhrad podriadia. XXL FACTOR, s. r. o. a Kupujúci, ak to zákon pre konkrétny prípad nezakazuje,  týmto vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody obnovy konania) a dohodli sa, že OS bude konať nasledovne:
  (i) podľa slovenského právneho poriadku,
  (ii) podľa zásad spravodlivosti, pokiaľ to zákon nevylučuje,
  (iii) podľa rokovacieho poriadku a štatútu OS, zverejneného v čase začatia konania v Obchodnom vestníku,
  (iv) rozhodcu (senát) vymenuje OS.


II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

- Každá Objednávka Kupujúceho  je pre Kupujúceho záväzná.

- Pre XXL FACTOR, s. r. o. je Objednávka Kupujúceho záväzná iba v prípade, ak:

       - a. XXL FACTOR, s. r. o. potvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky , a
       - b. Kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu za objednaný Tovar vrátane Nákladov na doručenie.

- Momentom splnenia všetkých podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 2 tohto článku dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou XXL FACTOR, s. r. o. a Kupujúcim (ďalej aj ako „Kúpna Zmluva“). V prípade, ak Kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu vrátane Nákladov na doručenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa Akceptácie Objednávky,  je spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. oprávnená od Kúpnej Zmluvy kedykoľvek odstúpiť.

- Objednávka stráca akékoľvek právne účinky v prípade, ak XXL FACTOR, s. r. o. po jej obdržaní  akoukoľvek formou Kupujúceho informuje, že Objednávku Kupujúceho odmieta alebo ho akoukoľvek formou informuje, že jeho Objednávke nemôže vyhovieť. Spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. nie je povinná uviesť dôvody odmietnutia alebo nevyhovenia Objednávke. Objednávka stráca akékoľvek právne účinky tiež v prípade, ak spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. v lehote 3 pracovných dní nepotvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky  podľa bodu 2 písm. a) tohto článku. Kupujúci nemá právny nárok na potvrdenie Prijatia Objednávky a/alebo Akceptáciu Objednávky zo strany spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o..


III. Kúpna cena, Náklady na doručenie a platobné podmienky

- Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená  v Internetovom obchode spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o., v  Objednávkovom formulári, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa kúpna cena v uvedených zdrojoch líši, je pre Kupujúceho záväzná kúpna cena uvedená v Akceptácii Objednávky.  V prípade, ak sa výška kúpnej ceny uvedeným spôsobom zvýši v neprospech Kupujúceho, má Kupujúci právo zrušiť Objednávku. Kupujúci však nemá právo zrušiť Objednávku v prípade, ak už z jeho strany došlo k zaplateniu (záväznej) kúpnej ceny; v danom prípade nemá Kupujúci ani právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

- Náklady na doručenie sú uvedené v Objednávkovom formulári, Prijatí Objednávky, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa Náklady na doručenie v uvedených zdrojoch líšia, použije sa primerane predchádzajúci bod 1 tohto článku.

- Kúpna cena nezahŕňa Náklady na doručenie objednaného Tovaru.

- Kúpna cena a Náklady na doručenie Tovaru sa uhrádzajú formou bezhotovostného prevodu na bankový účet spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. uvedený v Akceptácii objednávky, prípadne môžete využiť služby CARD PAY (platenie kartou), pričom kúpna cena a Náklady na doručenie sa považujú za zaplatené až pripísaním celej kúpnej ceny a Nákladov na doručenie na bankový účet spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o..

- Pri úhrade kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu 4 tohto článku, je Kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v Akceptácii objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu, nemusí elektronický systém priradiť pripísanú úhradu k jeho Objednávke. V danom prípade nenesie XXL FACTOR, s. r. o. žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie (prípadne nedoručenie) objednaného Tovaru. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu má XXL FACTOR, s. r. o. právo na odstúpiť od Kúpnej zmluvy a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody tretej osoby, resp. akékoľvek iné nároky tretej osoby.

- V prípade, ak Kupujúci v Objednávkovom formulári uvedenie ako spôsob doručenia a miesto dodania/prevzatia Tovaru jeho osobné prevzatie v sklade spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o.,  nie je Kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o.  žiadne Náklady na doručenie.

- Prevzatím  objednaného Tovaru Kupujúcim sa Kupujúci stáva vlastníkom objednaného Tovaru, pričom týmto momentom na neho zároveň prechádza zodpovednosť za nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare.

- Spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny, na jej Poskytnutie však má Kupujúci právny nárok len za splnenia podmienok, ktoré určuje resp. môže určiť výhradne spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o..


IV. Čas a spôsob doručenia Tovaru

- Spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. nie je povinná doručiť objednaný Tovar skôr, než dôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, to znamená, že spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. je povinná doručiť objednaný Tovar Kupujúcemu, až keď sú splnené všetky podmienky uvedené v bode 2 článku II týchto Obchodný podmienok.  Objednaný Tovar je spoločnosť 

- XXL FACTOR, s. r. o. povinná doručiť  na miesto dodania tovaru Kupujúcemu do vlastných rúk buď prostredníctvom slovenskej pošty, kuriérskou službou (ďalej aj ako „Doručiteľ“) alebo osobným odovzdaním Kupujúcemu v sklade spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o., a to v závislosti od toho, ktorý z uvedených spôsobov doručenia určil Kupujúci v Objednávkovom formulári.

Ak sa Tovar doručuje kuriérskou službou, je dodacia lehota Tovaru 1-3 pracovné dni. Pri osobnom prevzatí Tovaru v sklade spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o., bude Tovar pripravený na prevzatie najneskôr o 13:00 v najbližší pracovný deň po dni, kedy došlo zo strany Kupujúceho k zaplateniu kúpnej ceny a Nákladov na doručenie. Spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. negarantuje dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode. Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode sa vzťahujú iba na prípady, ak sa miesto dodania Tovaru nachádza na území Slovenskej republiky.

- Sklad spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. sa nachádza na adrese Roveň 215, 033 01 Podtureň.

- Miestom dodania Tovaru je adresa, ktorú určil Kupujúci v Objednávkovom formulári ako adresu, kde mu má byť  objednaný Tovar spoločnosťou XXL FACTOR, s. r. o. doručený.

- Spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. doručuje Tovar v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, ak má Kupujúci záujem, aby bol Tovar doručený mimo územia Slovenskej republiky,  spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. si vyhradzuje právo neakceptovať Objednávku  alebo upraviť primerane podmienky splnenia takejto Objednávky (najmä Náklady na doručenie, spôsob a lehoty doručenia Tovaru), to však najneskôr v Akceptácii Objednávky. V takomto prípade, bude XXL FACTOR, s. r. o. po prijatí Objednávky Kupujúceho a pred Akceptáciou Objednávky, Kupujúceho spravidla kontaktovať.

- Povinnosť spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. doručiť Tovar Kupujúcemu je splnený odovzdaním objednaného Tovaru Kupujúcemu, alebo inej osobe oprávnenej Tovar prevziať.

- Doručenie Tovaru je Kupujúci povinný Doručiteľovi písomne potvrdiť. Spolu s objednaným Tovarom bude Kupujúcemu doručený aj účtovný doklad.

- V prípade, ak si mal Kupujúci podľa Objednávky prevziať Tovar osobne v sklade spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o., pričom Kupujúci si tento Tovar neprevezme v lehote 15 dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru, je spoločnosť 

- XXL FACTOR, s. r. o.oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, má XXL FACTOR, s. r. o. právo požadovať  od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s vybavením Objednávky vo výške 10 €, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. Kupujúcemu.

- V prípade, ak si Kupujúci neprevezme (z akéhokoľvek dôvodu), alebo odmietne prevziať objednaný Tovar doručovaný slovenskou poštou, alebo kuriérskou službou, tento Tovar sa vráti spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o., na základe čoho je spoločnosť 

- XXL FACTOR, s. r. o.oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, je spoločnosť 

- XXL FACTOR, s. r. o. oprávnená požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojenú s vybavením jeho Objednávky, vo výške 10€, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti spoločnosť 

- XXL FACTOR, s. r. o. Kupujúcemu. Nárok na vrátenie Nákladov na doručenie v danom prípade Kupujúci nemá.


V. Zodpovednosť za vady, reklamácie

Na zodpovednosť za vady na objednanom Tovare a spôsob vybavenia reklamácie sa použije Reklamačný poriadok Internetového obchodu spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o..


VI. Zrušenie Objednávky a odstúpenie od Kúpnej zmluvy

- Kupujúci môže Objednávku zrušiť najneskôr v lehote 12 hodín od momentu doručenia Objednávky spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o.  Objednávku podľa predchádzajúcej vety nie je možné zrušiť v prípade, ak už bola uzatvorená Kúpna zmluva v zmysle bodu 2 a 3 článku 2 týchto Obchodných podmienok.

- V prípade, ak tieto Obchodné podmienky umožňujú Kupujúcemu Objednávku zrušiť, môže Kupujúci zrušiť objednávku zaslaním e-mailu na adresu info@vitacool.sk v ktorom zrozumiteľným spôsobom uvedie skutočnosť, že Objednávku zrušuje, dôvod zrušenia Objednávky, svoje meno, charakteristiku Objednaného Tovaru, ako aj číslo Objednávky (ID objednávky) ak bolo Kupujúcemu doručené Potvrdenie objednávky s uvedením čísla Objednávky (ID objednávky).

- V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho bodu si spoločnosť 

 1. XXL FACTOR, s. r. o. nebude účtovať voči Kupujúcemu žiadne pokuty, sankcie ani náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s Objednávkou.

 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia doručeného Tovaru, a to aj bez udania dôvodu.

 3. V odstúpení od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uviesť najmä svoje meno, číslo Objednávky (ID objednávky) a charakteristiku Objednaného Tovaru. Pre zachovanie právnej istoty sa Kupujúcemu odporúča, aby odstúpenie od Zmluvy vykonal písomne formou listu doručeného na adresu sídla spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. spolu s vráteným Tovarom podľa bodu 7 tohto článku.

 4. Na to, aby bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho v zmysle bodu 3 tohto článku účinné, je potrebné, aby odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo v 7 pracovný deň lehoty spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. doručené (nielen odoslané na poštovú prepravu).

 5. Spolu s odstúpením od Kúpnej  zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť  spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. objednaný Tovar, a to na adresu XXL FACTOR, s. r. o., Roveň 215, 033 01 Podtureň. Tento spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. odporúča zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka treba priložiť  kópiu faktúry, ktorá bola zaslaná s Tovarom.

 6. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, musí byť Objednaný tovar spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. vrátený nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale. V opačnom prípade má spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. právo na peňažnú náhradu vo výške zodpovedajúcej miere poškodenia alebo použitia vráteného Tovaru, prípadne jeho obalu. Tento svoj nárok na peňažnú náhradu má spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. právo si uspokojiť z kúpnej ceny, ktorú je povinná vrátiť v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.  V takomto prípade pohľadávka spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o.  na peňažnú náhradu zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 7. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. V takom prípade je spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o.  povinná:
  a. prevziať Objednaný Tovar späť od Kupujúceho , a
  b. vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za Objednaný tovar, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ  sa Kupujúci a XXL FACTOR, s. r. o. nedohodnú inak; bod 9 tohto článku tým nie je dotknutý.

 8. Spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. si vyhradzuje právo zadržať  vrátenie kúpnej ceny za Tovar, a to až do jeho vrátenia spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. Kupujúcim.

 9. V prípade, ak doručený Tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, je spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. zároveň povinná Kupujúcemu vrátiť náklady, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s Objednaním Tovaru.

 10. Kupujúci sa môže so svojimi reklamáciami, sťažnosťami alebo podnetmi súvisiacimi so službami poskytovanými spoločnosťou XXL FACTOR, s. r. o. obracať na spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o., a to písomne na adresu XXL FACTOR, s. r. o., Roveň 215, 033 01 Podtureň, alebo formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu info@vitacool.sk

 11. Spoločnosť  XXL FACTOR, s. r. o. je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v týchto Obchodných podmienkach ako aj z dôvodu, že objednaný Tovar nie je možné dodať z dôvodu, že bol vypredaný, nevyrába sa alebo nie je v možnostiach spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. ho akýmkoľvek spôsobom zaobstarať, rovnako tak v prípade, ak sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena objednaného Tovaru, alebo v prípade, ak bol objednaný Tovar na základe rozhodnutia  príslušného štátneho orgánu stiahnutý z obehu. Odstúpenie od  Kúpnej zmluvy spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. podľa tejto zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Odstúpiť od Kúpnej zmluvy môže spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o. aj formou elektronickej pošty (e-mailom) doručenej Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho určenú v Objednávke.


VII. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý, že predávajúci v zmysle zákona 18/2018Z.z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva a uschováva jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a bude ich spracovávať za účelom poskytnutia dohodnutej služby, či predaja tovaru, ako aj na základe osobitných predpisov.

Kupujúci si je zároveň vedomý, že Predávajúci pri svojej činnosti využíva, môže využívať ďalších dodávateľov, či obchodných partnerov, ktorý majú prístup k osobným údajom Kupujúceho. Títo sú však viazaní zmluvou o sprostredkovaní a osobné údaje Kupujúceho chránia v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci si je vedomý, že Predávajúci mu vrámci oprávnených činností prevádzkovateľa môže zasielať správy o ponukách a akciách Predávajúceho a iné reklamné či propagačné materiály. Kupujúci môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a  odvolať na ktorom koľvek z kontaktov uvedených na tejto web stránke.

Kupujúci zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že ďalšie informácie o spôsoboch a účeloch spracúvania má možnosť nájsť na tejto web stránke v sekcii Ochrana osobných údajov https://www.vitacool.sk/Informacia-pre-dotknute-osoby-a6_0.htm

 

Reklamačný poriadok Internetového obchodu

I. Všeobecné ustanovenia

- Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatváranými prostredníctvom Internetového obchodu, a to najmä práva a povinnosti (nároky) z vád Tovaru kúpeného Kupujúcim a postup pri reklamácii vadného Tovaru.

- Prevádzkovateľom Internetového obchodu www.vitacool.sk a www.vitacool.org je spoločnosť XXL FACTOR, s. r. o., Roveň 215, 033 01 Podtureň, Ičo: 45365504, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52332/L (ďalej aj ako „XXL FACTOR“).

- Internetovým obchodnom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou XXL FACTOR na internetovej stránke www.vitacool.sk a www.vitacool.org, t.j. kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.vitacool.sk a www.vitacool.org.

- Kupujúcim sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu spoločnosti XXL FACTOR,  objedná alebo kúpy Tovar ponúkaný  a predávaný spoločnosťou XXL FACTOR.

- Tovarom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorý ponúka XXL FACTOR na predaj prostredníctvom Internetového obchodu

- Objednávkou Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa s reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ním.

 

II. Zodpovednosť za vady

- Spoločnosť XXL FACTOR zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.

- Spoločnosť XXL FACTOR nezodpovedá za vady vzniknuté:

 1. zlou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi a odporúčaniami spoločnosti XXL FACTOR,

 2. používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť, alebo vlhkosť prostredia, prípadne z dôvodu priameho slnečného žiarenia,

 3. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 1. XXL FACTOR reklamáciu zamietne ak zistí, že príčinou vady nie je vadnosť Tovaru, ale konanie Kupujúceho a/alebo tretej osoby.

 2. XXL FACTOR má právo zamietnuť reklamáciu v prípadoch, ak reklamovaný Tovar alebo jeho časť je podstatne znečistená alebo nespĺňa základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predloženie Tovaru do reklamačného procesu.

 3. Kupujúci je povinný na reklamáciu predložiť kompletný Tovar, t.j. všetky jeho časti, a to aj v prípade, ak sa vada týka len niektorej jeho časti.

 4. Záručné lehoty vzťahujúce sa k objednanému Tovar, sú uvedené priamo v príslušných záručných listoch priložených k objednanému Tovaru,  alebo sú určené dátumom spotreby Tovaru, ktorý je uvedený spravidla na obale Tovaru, alebo v príbalovom letáku k Tovaru .

 5. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný Tovar si zachová svoje pozitívne vlastnosti len za predpokladu, že sa bude správne používať a skladovať, na základe čoho sa Kupujúci zaväzuje ihneď po doručení Tovaru, prečítať si všetky informácie o Tovare nachádzajúce sa na obale Tovaru, alebo v príbalovom letáku priloženom k Tovaru, a to najmä dátum spotreby, návod na použitie, spôsob dávkovania a skladovanie Tovaru.  V prípade nedodržania povinnosti stanovenej v tomto bode nenesie XXL FACTOR zodpovednosť za vady Tovaru vzniknuté v súvislosti s porušením tejto povinnosti, ani za škodu, ktorá na základe toho Kupujúcemu, alebo akejkoľvek tretej osobe, vznikne.

 

III. Spôsob vybavenia reklamácie

 1.  Kupujúci je povinný prezrieť doručený Tovar bezodkladne po doručení  objednaného Tovaru a v prípade, ak má doručený Tovar akékoľvek vady (napr. je doručený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený alebo bol doručený iný Tovar, než si Kupujúci prostredníctvom Objednávky objednal) je Kupujúci povinný doručený Tovar spoločnosti XXL FACTOR písomne alebo osobne reklamovať a Tovar vrátiť, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní, odo dňa kedy si mohol Kupujúci doručený Tovar prezrieť, ak má Tovar zjavné vady, alebo v lehote 3 pracovných dní odo dňa kedy mohol Kupujúci vady zistiť, ak má tovar skryté vady.

 2. V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:

 1. meno a priezvisko Kupujúceho,

 2. číslo Objednávky (ID objednávky),

 3. charakteristiku doručeného a reklamovaného Tovaru,

 4. zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočíva vadnosť  doručeného Tovaru.

 1. Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. V prípade ak je Tovar reklamovaný písomne, je Kupujúci povinný reklamovaný Tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, a to na adresu XXL FACTOR, s. r. o., Roveň 215, 033 01 Podtureň. Do balíka treba priložiť  faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru a písomnú reklamáciu podľa  bodu 2 tohto článku.

 2. Osobne možno Tovar reklamovať  na centrále spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o. na adrese Roveň 215, 033 01 Podtureň a to v čase prevádzkových hodín spoločnosti XXL FACTOR uvedených na internetovej stránke spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o, www.vitacool.sk a www.vitacool.org. Pri osobnej reklamácii v Predajni je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu reklamovaný Tovar, uviesť dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru.

 3. V prípade, ak Kupujúci nereklamuje kúpený Tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 1, 2 , 3 a 4 nároky z vád tovaru Kupujúcemu zanikajú.

 4. Kupujúci má nasledovné nároky z vád Tovaru:

 1. Odstránenie vady Tovaru opravou Tovaru,

 2. Odstránenie vady Tovaru doručením chýbajúceho Tovaru,

 3. Výmena vadného Tovaru za bezvadný Tovar,

 4. Primeraná zľava z ceny Tovaru,

 5. Odstúpenie od Zmluvy.

 1. Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 6 určuje XXL FACTOR, s. r. o, a to v zásade podľa (i) alebo (ii) alebo podľa (iii). V prípade, ak to s ohľadom na charakter vady nie je účelné alebo dobre možné alebo to od spoločnosti XXL FACTOR, s. r. o nemožno spravodlivo požadovať, má Kupujúci nárok na vybavenie reklamácie podľa (iv) alebo (v), a to podľa vlastnej voľby.

 2. XXL FACTOR, s. r. o informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie podľa  predchádzajúceho bodu do troch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní v odôvodnených prípadoch, a to formou e-mailu doručeného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené v Objednávke Tovaru. V prípade, ak XXL FACTOR, s. r. o informuje Kupujúceho, že reklamácia bude vybavená podľa (iv) alebo (v), má Kupujúci právo v lehote 5 pracovných dní určiť voľbu vybavenia reklamácie podľa jedného z uvedených spôsobov; po márnom uplynutí tejto lehoty určí v lehote  3 pracovných dní spôsob vybavenia reklamácia XXL FACTOR, s. r. o.

 3. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

 4. XXL FACTOR, s. r. o zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie, ak potvrdenie nie je možné doručiť ihneď (najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie podľa bodu 11).

 5. XXL FACTOR, s. r. o zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o vybavení reklamácie, a to v zásade najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 6. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, avšak len za predpokladu, že bola reklamácia dôvodná.Zvoľte kategoriu

Kontakty

XXL FACTOR

Adresa: Roveň 215

PSČ: 033 01 Podtureň

Email: info@vitacool.sk

Telefón: +421 918 469 444

NjhhMGU3O